Loading...
  info@gesdav.org.tr  0-312-430 5883

BAŞLANGIÇ

Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1: Vakfın adı "Gülhane'liler Eğitim, Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" olup kısa adı "GESDAV'dır. İşbu resmi senette sadece "Vakıf" adıyla anılacaktır.

 

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2: Vakıf yönetim merkezi Ankara'dadır. Vakıf merkezinin adresi Mithatpaşa Caddesi 45-B 06420 Yenişehir/ ANKARA olup, merkez İl sınırları içerisinde başka bir adrese geçiş durumunda Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılması gerekmez, ancak ilgili kurumlara bilgi verilir. Vakıf, yasal koşullara bağlı olarak yurt içinde ve dışında şube açabilir.

VAKFIN AMAÇLARI

MADDE 3: Vakfın amacı Gülhane'liler arasında sevgi bağlarını, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek; yardımlaşma olanakları hazırlamak ve sürdürmek; Vakıf üyeleri arasında iletişimi koruyarak kendilerinin, eş ve çocuklarının ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi katkılarda bulunmak; Gülhane'lilerin eğitim ve sağlık hizmeti konusundaki birikimlerini toplumun her kesimine yaymak; çağdaş bilim ve teknolojinin ülkemiz insanlarına sunulmasına aracılık etmektir.

 

 

VAKIF AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4: Vakıf, Madde 3'te belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için :

a. Vakıf üyelerinin adreslerini tespit, takip ve güncelleştirerek zaman zaman

yayınlayacağı bültenle haberleşme veiletişimi devam ettirir,

b.Beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile toplantılar ve

etkinlikler düzenler,

c. Gülhane'lilerin gereksinim duyacağı hertürlü sosyal ve kültürel talepleri

karşılamak için lokal, kütüphane, spor tesisi, doğa olanaklarından yararlanan tesisler ve

diğer hertürlü sosyal ve kültürel tesisler kurar ve işletir,

d. Vakıf, eğitim, sağlık ve araştırma kuruluşları açabilir, bu amaçlı ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilir. Kurduğu kurumları amacına uygun işletme koşulu ile kiraya verebilir veya ortaklıklar kurarak işletebilir. Tek başına veya diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte Yüksek Öğretim Kurumları kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir,

e. Yurtiçi ve Yurtdışı vakıflarla, araştırma ve uygulama kuruluşları, kamu ve özel kurumlar, yurtiçi ve yurtdışı tıp fakülteleri veya sağlıkla ilişkili fakülteler, işletmeler ve şahıslar ile hertürlü ilişkilerde ve ortak çalışmalarda bulunabilir, ortaklıklar tesis edebilir; bütün kuruluş, kurum ve özel şahısların bağış, yardım ve desteklerini kabul edebilir,

f. Kamu ve özel işletmelerin, ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer haklarını satın alır ve gerektiğinde bunları değerlendirerek satar,

g. Hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde muhtaç öğrencilere eğitim bursu verir,

h. Vakıf sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'unu maddi olanağı olmayan hastalara tahsis eder.Ayrıca kuracağı eğitim tesislerinde en az %10 kapasiteyi yetenekli ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilere tahsis eder,

ı. Vakfın gelirini arttırmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için Mütevelli Heyetin karar vereceği ticari faaliyetlerde bulunabilir, şirketler kurabilir.

 

HUKUKSAL DURUM VE İŞLEMLER

MADDE 5: Vakıf,bu Resmi Senet hükümleri uyarınca bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olup, siyasetle uğraşmaz ve siyasal çıkarlar için kullanılmaz. Vakıf, bütün karar ve işlemlerinde T.C. Anayasası ve Kanunları doğrultusunda hareket eder, Atatürk İlke ve Devrimlerini daima rehber edinen bir çizgide çalışır. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine bağlı olup, ayrıca her türlü yasal denetime de açıktır. Vakıf, amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahib olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahib olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına dahil bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarakısmen ya da tamamen özgülenmek koşuluyla, olacak bağış ve vasiyet, satınalma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetime ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına dahil değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleriyle kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç vermeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlama amacıyla harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına dahil değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; olan ya da olacak gelirleriyle kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç vermeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak amaca uygun işletmeler ve şirketler kurmaya, bunları doğrudan ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri, işletmeyi, yürütmeye Türk Medeni Kanunu'nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

ÜYE OLMA KOŞULLARI

MADDE 6: Vakıf üyesi olabilmek için :

a.Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahibolmak,

b.Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve/veyaAskeri Tıp Fakültesi'nde eğitim,öğrenim

görmüş veya görev yapmış olmak veya Vakfa önemli sayılabilecek düzeyde maddi veya manevi katkıda bulunmuş olmak,

c. Her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek olan giriş ücreti ve aylık aidatları ödemeyi yükümlenmek ve bağışta bulunmak,

d. Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul edilmek,

e. Aşağıdaki belgeleri Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermek :

Vakfa üye olmak istediğini belirtir dilekçe, Vakıf üyelik taahhütnamesi,

Noter tastikli nüfus hüviyet cüzdanı örneği, Belirli ve devamlı bir adres beyanı,

Vakıfça istenecek diğer belge ve formlar.

 

MADDE 7: Bu koşullara uygun ve bu belgeleri veren kişilerin Yönetim Kurulu'nun en geç bir ay içerisinde vereceği üyeliğe kabul kararı ile üyelikleri kesinlesir. Bu durum ilgilinin beyan ettiği adresine yazı ile tebliğ edilir. Kararı takibeden ayın birinci gününden itibaren yükümlülük geçerli olur.

 

MADDE 8: Bu senette yazılı Vakıf üyeliği koşulları taşıyan veya Vakıf üyesi iken şehit veya müteveffa olan kişilerin eş ve çocukları ile; en az on(10) Vakıf üyesinin ortak şekilde önereceği Vakfa önemli maddi veya manevi yardımda bulunmuş; bilim, sanat, kültür ve sosyal alanlarda etkin faaliyetleri olan kişiler Yönetim Kurulu'nun kararı ile Vakıf Onur Üyesi olarak kabul edilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 9: Hiç kimse Vakıfta üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek suretiyle dilediği anda Vakıftan ayrılabilir. Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:

a. Mütevelli Heyet tarafından saptanmış olan aylık üye aidatını bir takvim yılı

içerisinde toplam dört kez hangi nedenle olursa olsun ödemeyenler,

b. Vakfa yanlış beyanda bulunanlar,

c. Vakıftaki görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile sabit olanlar,

d.Vakıf Disiplin Kurulu'nca üyelikten ihracına karar verilmiş olanlar.

 

ÜYELİK HAK VE MENFAATLERİ

MADDE 10: Üyenin üyelik hakları kısıtlanamaz. Ölüm halinde Türk Medeni Kanunu gereğince eş veya çocuklara devir yapılır. Başkasına devir olmaz. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür.

MADDE 11: Vakıf üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Mütevelli Heyet'te bir oy hakkı vardır. Onursal üyeler ancak aidatlarını devam ettirdiklerinde asli üye olurlar.

MADDE 12: Vakıfta üye iken kendi isteği ile dilekçe vererek ayrılanlar bu Vakıf Senedi ile ilgili yönetmeliğe göre hesaplanan alacaklarının tamamını alır. Ancak üç yılını doldurmayan üyelere ödeme yapılmaz.

 

YENİDEN ÜYELİK DURUMU

MADDE 13: Vakfa yeniden üyelik ile ilgili olarak:

a. Vakıftan kendi isteği ile ayrılan üyeler tekrar üye olmak istedikleri taktirde dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Vakıf üyesi bulunmadıkları sürede ödemeleri gereken aidatlarının toplamını ayrıldıkları tarihten itibaren, Vakıf Yönetim Kurulu'nca hesaplanarak kararlaştırılan orandaki bileşik faizi ile birlikte nakden veya eşit taksitlerle emsallerinin ödeme seviyesi itibariyle ödedikten sonra üyelikleri ilk giriş tarihinden geçerli kılınır, ancak üye olmadıkları süre içinde diğer üyelerin yararlandıkları getirilerden yararlanamazlar.

b.Vakfa daha sonra katılacak yeni üyeler için a şıkkı geçerlidir.

c.Yukarıdaki esaslara göre borçlanmakistemeyenlerin üyelikleri ise vakfa tekrar veya yeni üye oldukları tarihten itibaren geçerlidir.

 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 14: Vakfın organları şunlardır

a.Mütevelli Heyet, b.Yönetim Kurulu, c.Denetleme Kurulu, d.Disiplin Kurulu.

 

GENEL KURUL

MADDE 15: Vakfın Mütevelli Heyeti, Vakfın en yetkili organıdır. Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16: Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

a.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarını gizli oyla seçmek,

b.Vakıf hesapları ve bilançosunu, Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını

incelemek ve Kurulların ibrası hakkında karar vermek,

c.Vakıf Senedinde değişiklik yapmak,

d.Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek,

e.Vakfın amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli faaliyetleri saptayarak Yönetim

Kuruluna tavsiyede bulunmak,

f.Vakıf üyeliği giriş aidatı ve aylık aidatların miktarını saptamak,

g.Yönetim Kurulunca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, bütçe ve çalışma

programlarını incelemek, aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

h. Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınmak şartıyla satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ı.Yönetim Kurulunca getirilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

j.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı konusunda karar almak,

k.Mevzuat ve bu senette belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu'nun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda 903 Sayılı Kanunun uygulanmasını gösterir Tüzük Hükümleri itibariyle azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

 

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

MADDE 17: Mütevelli Heyet her yıl bir defa Ankara'da Mart ayı içerisinde toplanır.Ayrıca :

a.Vakıf Yönetim Kurulunun kararı,

b.Denetleme Kurulunun talebi,

c.Mütevelli Heyet üyelerinin 2/3'ünün yazılı talebi ile olağanüstü toplanır.

Toplantı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından açılarak, Mütevelli Heyete başkanlık etmek üzere; bir başkan ve iki katip üye olmak üzere Başkanlık Divanı kurulur. Başkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

MADDE 21: Başkanlık Divanı,

a.Toplantıya ilişkin formalitelerin VakıfSenedi hükümlerine uygun olarak yapılıp,

yapılmadığını inceler,

b. Çoğunluğun olup, olmadığını saptar,

c.Çoğunluğun mevcut ve gerekli formalitelerin tamam olduğu anlaşıldığı

taktirde, durumu hazır olanlara bildirerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir,

d.Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerin tasnif ve sonuçlarını

ilan eder. Mütevelli Heyette yapılan görüşmeler ve alınan kararları tutanağa geçirir. Tutanak Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak bir nüshası Vakıf Yönetim Kuruluna verilir ve duyurulmak üzere üyelere gönderilir.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 22: Vakfın her türlü işlemleri beş(5) asil, üç(3) yedek üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri i ki (2) yıl için Vakıf Üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından gizli oyla seçilir. Ancak Yönetim Kurulu asil üyelerinin en az üç(3)'ünün, yedek üyelerinin en az iki(2)'sinin, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kadrolu olarak öğretim üyeliği yapmış olması koşulu aranır. En çok oy alan sekiz(8) kişiden ilk beş (5)1 asil üye, diğer üç (3)'ü yedek üye olur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI

MADDE 23: Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu,Başkanın veya Kurul üyelerinin üçünün isteği ile toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun hazır bulunması şarttır. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile verilir. Toplantılar ayda en az bir defa yapılır. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde yedek üyeler sıraya göre davet olunur. Yönetim Kurulu üye sayısı üç(3)'ten aşağı düştüğü taktirde, Yönetim Kurulu kararı ile eski üyelerin kalan süresini doldurmak için yeni üyelerin seçimi maksadıyla Mütevelli Heyet olağanüstü toplantıya çağrılır. Bir yıl içinde özürsüz olarak üst üste üç(3) defa veya yılda beş(5) defa toplantıya iştirak etmeyen üyelerin üyelikleri sona erer.

Toplantı tutanakları toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noterce onaylanmış karar defterine yazılır. Yönetim Kurulu toplantılarında oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır:

a. Yönetim Kurulu Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil eder, kanunların ve Vakıf Senedinin yüklediği görevleri yerine getirir,

b.Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi ve Vakıf Senedinde yer alan faaliyetlerinyürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri alır,

c.Yönetim Kurulu, Vakfın mallarını, menkul ve gayrimenkul kıymetlerini nemalandırır ve bununla ilgili her türlü işleri yönetir. Bu konuda gereken her türlü harcamaları yapar veya kendi sorumluluğu altında görevlendireceği kimselere yaptırabilir,

d. Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakfın personel kadrosunu tespit ve tayin eder; her türlü atamayı yapar, göreve son verir ve personelin görev yerini değiştirir. Vakıf davalarını ve hukuksal işlemlerini yürütmek üzere gerektiğinde avukat tutar ve Vakfı temsil etmek üzere vekalet verebilir,

e.Her türlü tesis,şirket ve ortaklıkları kurabilir, işletebilir, işlettirebilir veya

kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve bunlar nezdindeki Vakıf temsilcilerini seçer

f.Vakfın yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlar ve yürütür,

g. Vakfı, yargı organları, idari makamlar, gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil eder,

h. Aldığı kararlara dayanarak Vakfı yükümlülük altına sokan her türlü sözleşmeler, Başkan ve Yönetim Kurulunca içlerinden görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanır. Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için,Vakıf namına yetkili olacaklar da Yönetim Kurulu kararı ile saptanır,

ı. Her faaliyet yılı sonunda, Vakfın yıllık bilançosu ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan bir rapor tanzim ederek Mütevelli Heyete sunar,

j. Gerekli ihtiyaçları gözönüne alarak Vakfa bağlı kuruluşların yöneticilerine satınalma ve sarf yetkisi verir,

k. Vakfın amaçlarını kapsayan ve gerekli görülen konularda yönetmelikler düzenler ve bunları usulüne göre uygular,

I. Vakfın demirbaş, muhasebe, yazışma ve öteki kayıt defterlerinin düzenli şekilde tutulmasını sağlar,

m. Vakfa üye alınmasına ve üye çıkartılması konusunda karar verir, onursal üye kabulünü yapar,

n. Vakfın hesap ve defterlerinin mevzuata uygun şekilde tutulmasını sağlar, Vakıf hizmetlerini yürütecek personelin veya temsilcinin tespitini yapar, göreve atama yapar, değiştirir ve görevine son verir. Bu hususta gerekli harcama ve yetkiyi ilgililere verebilir,

o. Gelir ve gider bütçesindeki fonlar ve tahsisatlara aktarmalar yapabilir,

p. Yardımları, işbu Vakıf Senedindeki ana esaslar ve Yönetmelik hükümleri içerisinde yerine getirir,

r. Geçici görevle başka yerlere gönderdiği Yönetim Kurulu üyeleri ve Vakıf personeline verilecek yolluk miktarlarını saptar,

s. Mütevelli Heyetin vereceği diğer görevleri yapar.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 25: Vakıf Denetleme Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen iki (2) asil ve iki (2) yedek üyeden oluşur. Denetçiler, Vakıf üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Herhangibir nedenle Yönetim Kurulunun yeniden seçime gitmesi halinde, Denetleme Kurulunun da görevi sona erer. Bunlar için de Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 26: Denetçiler Vakfın bütün işlerini denetler. Denetçiler bu görev ve yetkilerini Anonim Şirketlerin denetimindeki usul ve esaslara göre yaparlar. Bu cümleden olarak her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplannı inceleyerek bunlann kayıtlara ve senet hükümlerine uygun olup olmadığını bir raporla tespit ederler. Denetimler sırasında gördükleri, Vakıf senedi ile ilgili kararlara aykın işlemleri Vakıf Yönetim Kuruluna bildirirler. Denetçiler her yıl toplanarak Mütevelli Heyete Vakfın işlemleri,mali durumu ve yatırımlar hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler. Denetçiler, Vakıf Senedindeki ilgili hükümlerin ve Mütevelli Heyetin aldığı kararların takibini yapmaktan sorumludurlar. Denetçiler, gerektiğinde Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilirler.Yönetim Kurulu toplantılarında isterlerse oy kullanmama koşuluyla görüşmelere katılabilirler.

 

DİSİPLİN KURULU

MADDE 27: Mütevelli Heyet tarafından Vakıf üyeleri arasından iki(2) yıl süre ile üç(3) asil, üç(3) yedek üye gizli oyla seçilerek Disiplin Kurulunu oluşturulan Ancak Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin en az ikisinin, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kadrolu olarak öğretim üyeliği yapmış olması koşulu aranır.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 28: Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a. Üyelerden Vakıf senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle, Vakfa karşı görevini

yapamayanlar, Vakfın sahibi bulunduğu mallar ve tesislere zarar verenler, Vakfı maddi zararlara uğratanlar hakkında karar vermek,

b.Yönetim Kurulu tarafından kendisine yazılı olarak bildirilen konuları üç(3) ay

içerisinde karara bağlamak ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,

c.Bu Vakıf senedi ile verilen diğer görevleri yapmak,

d.Disiplin Kurulu, kararlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu,

bu kararları ilgiliye en geç onbeş gün(15) içerisinde tebliğ ve infaz eder. Hakkında karar

alınan üye kendisine yapılan bu tebligata karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir(1) ay içerisinde

Disiplin Kuruluna itiraz edebilir.İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

e.İlgili ancak aşağıda (3). ve (4). Bencideki cezalara çarptırıldığı taktirde ilk toplanacak

Mütevelli Heyete itiraz edebilir. Mütevelli Heyet kararı kesindir. İtiraz süresinin geçmesiyle

verilen bütün kararlar kesinlesin Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen fiillerden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir:

Uyarma,

Kusur bildirme,

(3) Süreli veya süresiz olarak kurulan tesislerden, kredilerden yararlanmayı önleme,

(4) Vakıftan ihraç.

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ

MADDE 29: Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, Vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinden itibaren başlar.

 

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 30: Vakıf senedine göre gerçekleştirilecek her türlü gelir veya ekonomikdeğerlerve haklar Vakfın varlığını teşkil eder. Kuruluş sermayesi olarak 12.000.000.000 (Oniki milyar Türk Lirası) tahsis edilmiştir.

 

MAL VARLIĞINA EKLEME

MADDE 31: Vakfa yapılacak hertürlü bağış, yardım vs.iktisapları ile hükmi tahsis yoluyla temellük edilen tüm mal ve haklar Vakfın mal varlığına eklenir.

 

VAKFIN KAYNAKLARI

MADDE 32: Vakfın kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

a. Vakfa ilk girişte üyelerden alınan giriş aidatı,

b. Üyelerden alınan aylık üyelik aidatı,

c. Üyelerin borçlandırılmaları karşılığında elde edilecek gelirler,

d. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlıkta ya da ölüme bağlı işlemlerle yapılacak şartsız veya Vakıf amaçlarına bağlı şartlı para, taşınır veya taşınmaz mal veya hertürlü bağış ve vasiyetler,

e. Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler,

f. Vakıf amaç ve hizmetlerinin gerçekleşmesi için üyelerden ayrıca tahsil edilen paralar,

g. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira,

irad, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından elde edilen gelirler,

h. Vakfa yapılacak yardımlar,

ı. Diğer her türlü gelirler,

 

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE 33: Vakıf üyelerince ödenecek giriş ve aylık aidat miktarları ve ödeme usulü Mütevelli Heyet tarafından saptanır.

 

VAKFIN MALLARI VE ÜYELERLE İLİŞKİSİ

MADDE 34: Vakfın üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden doğacak her türlü sorumluluklar Vakfın tüzel kişiliğine ait olduğundan üyeler Vakıf mallarının nemalandınlmalan amacıyla yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir. Bundan başka Vakıf üyelerinin Vakfın malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları da yoktur. Bu nedenle üyelerin şahsi borçlarından dolayı Vakfa karşı kovuşturmada bulunulmayacağı gibi Vakıf mallarına da başvurulmaz.

 

VAKIF TARAFINDAN YAPILACAK YARDIM VE VERİLECEK KREDİLER

MADDE 35: Üyelere Vakıf tarafından yapılacak yardımlar ve verilecek kredilere ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

FON KURULMASI

MADDE 36: Vakıfça yapılacak yardım ve kredileri amacına uygun olarak gerçekleştirebilmek için usul ve esasları yönetmelikle tespit edilecek şekilde gerektiğinde fonlar kurulabilir.

 

PLASMAN PLANI

MADDE 37: Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net gelirden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcanamayacak olan gelir fazlası, Vakfa en güvenilir ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde günün ekonomik koşullarına göre Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile nemalandırılır.

 

GELİRLERİN TAHSİSİ

MADDE 38: Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen gelirlerin % 20'si idame masrafları ile ihtiyaçlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara; kalan % 80'i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

 

TEMSİL VE İMZA YETKİSİ

MADDE 39: Vakfa ait yazışmalar Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üye tarafından imzalanır. Vakfa ait her türlü harcama belgeleri ve çekler ise Başkan veya vekili ile sayman üye tarafından imzalanır. Başkan veya saymanın bulunmadığı zamanlarda ödemeye ilişkin belge ve çeklerin kimler tarafından imzalanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

HAKLARIN DÜŞMESİ

MADDE 40: Vakıf senedinde yazılı haklar, Vakıfça ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden başlayarak,özürsüz olarak bir(1) yıl içerisinde hak sahiplerince talep olunmadığı veya herhangi bir müracaatta bulunulmadığı taktirde bu haklar düşer ve vakfa kalır. Bunların tahakkukundan ödenmesine kadar geçecek süre için Vakıftan her ne nam altında olursa olsun faiz vs. isteminde bulunulmaz.

 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞI

MADDE 41: Vakıf gelirlerinin tamamı, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için harcanır. Bu nedenle 903 sayılı Kanunun 4.Maddesi ve Vakıflarla ilgili Tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı koşullara uygun olduğu tespit edildiği taktirde, vergi bağışıklığı için Bakanlar Kuruluna başvurulur.   

DAĞILMA VE DAĞILMA KURULU

MADDE 42: Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır veya Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyetin 2/3'ünün kararı ile Vakıf dağılabilir. Bunun için Yönetim Kuruluna yetkili Asliye hukuk mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini isteme yetkisi verilir. Vakfın dağılması kararı alındığında, oluşturulacak bir "Dağılma Kurulu" Vakfın borçlarını ödedikten sonra kalan mal varlığını, ödenilen aidatlarla orantılı olarak üyelere taksim eder veya gene alınacak bir kararla tamamı veya birkısmını benzer bir Vakfa devreder.

 

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 43: Vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değişme ile rantabilitesini ve büyük ölçüde ve sürekli olarak yitirme durumuna düşerlerse, Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile 903 sayılı kanundaki yöntem ve ilkelerle satılabilir.

 

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 44: Türk Medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzükte belirtilen defterler, vakıf demirbaş defteri, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu karar defterleri ve muhasebe ile ilgili sair defterler Yönetim Kurulu tarafından tutulur.

 

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 45: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin 2/3'ünün oyu ile karar altına alınır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 46: Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlar, 903 sayılı kanun ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 47: Bu vakıf resmi senedi, asliye hukuk mahkemesinin tescile ilişkin kararının tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer. Aidatların tahsili veya yardımların ödenmesi tarihini ilk Yönetim Kurulu saptar.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1: Geçici Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu,vakıf resmi senedinin tescilinden sonra en geç üç(3) ay içerisinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısına kadar Resmi Senette yazılı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görev yapar.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Orhan ERTEM Dr. M. Şerif SABUNCU Prof. Dr. Raci AYDIN Doç. Dr. Kemal CANSU Prof. Dr. Cemal AYTEMİZ

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Onur ŞENGÜN Prof. Dr. Levent KARACA Dr. Gülcan TANBOĞA

 

GEÇİCİ DENETLEME KURULU

 

ASİL ÜYELER

Osman KOCAMAN Cumhur ALEMDAROĞLU

 

YEDEK ÜYELER

Mustafa ERTEM Emre ÇAĞATAY

 

GEÇİCİ DİSİPLİN KURULU

 

ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Erdinç KANIMTÜRK Prof. Dr. Sabri DEVECİOĞLU Prof. Dr. M. Ali GÜNDOĞAN

 

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Çetin ÜLGEN Prof. Dr. Deniz DEMİRKAN Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ

 

GEÇİCİ MADDE 2: Bu vakfın kurulması için bağış yapmış olanlar Vakfın Onursal Üyesi sayılırlar.

 

KURUCULAR:

1.Prof. Dr. Orhan ERTEM

Oyak Sitesi 4. Blok No: 18

Çankaya / ANKARA

2.Dr. M. Şerif SABUNCU

Oyak Sitesi 9. Giriş Kat: 2, D: 5

Çankaya / ANKARA

3.Prof. Dr. Hamit Ziya GÖKALP

Cinnah Cad. Kuloğlu Sok. No: 18/10

Çankaya / ANKARA

4.Prof. Dr. Onur ŞENGÜN

Çetin Emeç Blv. Metis Bl. No: 97/10 Balgat / ANKARA